19 Haziran 2018 Salı

İHBAR HATTI

AKP iktidarında benzine yüzde 210 zam…

akp-iktidarinda-benzine-yuzde-210-zam

Tür­ki­ye­’de özel­lik­le de son 2-3 yıl­da ya­şa­nan fi­yat ar­tış­la­rı ka­fa ka­rış­tı­rı­yor.
29 Mart 2014 Cumartesi 00:49

Tür­ki­ye dün­ya­nın en pa­ha­lı akar­ya­kı­tı­nın sa­tıl­dı­ğı ül­ke­ler­de zir­ve­ye oy­nu­yor. 2002’de litresi 1,64 lira (1 dolar) olan benzin, bu yıl 5,08 liraya (2,33 dolar) yükseldi. Böylelikle benzin TL bazında yüzde 210, dolar bazında ise yüzde 129 zamlandı.

Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­lu­’nun (EPDK) dev­re­ye gir­me­siy­le fi­yat­lar­da­ki zir­ve ya­rı­şı dur­du. EPDK, İs­tan­bul için ta­van fi­yat be­lir­le­ye­rek ben­zi­nin 5.08 li­ra, mo­to­ri­nin ise 4.42 li­ra­nın üze­ri­ne çık­ma­sı­nı en­gel­le­di. 2 ay sü­rey­le ge­çer­li ola­cak ta­van fi­ya­ta rağ­men akar­ya­kıt­tan alı­nan yük­sek ver­gi­ler, ben­zin ve mo­to­ri­ni tü­ke­ti­ci­le­rin en bü­yük gi­der ka­lem­le­ri ara­sı­na yazma­sı­na ne­den olu­yor.

Akar­ya­kıt fi­yat­la­rı bü­yük öl­çü­de ham pet­rol fi­yat­la­rı­na bağ­lı ola­rak be­lir­le­ni­yor. Ham pet­rol ise do­lar­da­ki ha­re­ke­te ol­duk­ça du­yar­lı. 2005 yı­lı­nın ba­şın­da ham pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı 50 do­lar­dan iş­lem gö­rü­yor­du. Bu dö­nem­de do­lar ku­ru 1.36 li­ray­ken bir lit­re ben­zi­ne 2.30 li­ra, mo­to­ri­ney­se 1.86 li­ra öde­mek ye­ter­liy­di.

Ara­dan ge­çen 10 yı­lın ar­dın­dan ham pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı 100 do­lar se­vi­ye­si­ne ka­dar ulaş­tı. Bel­li dö­nem­ler­de 140 do­la­ra ka­dar ula­şan pet­rol fi­ya­tı, bu­gün iti­ba­riy­le 99 do­lar­dan iş­lem gö­rü­yor. Ya­ni 10 yıl­da ham pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı yüz­de 100 yük­sel­di. Ay­nı dö­nem­de do­lar ku­ru yüz­de 64 ar­tış­la 2.23 li­ra se­vi­ye­si­ne ulaş­tı.

Tür­ki­ye­’de özel­lik­le de son 2-3 yıl­da ya­şa­nan fi­yat ar­tış­la­rı ka­fa ka­rış­tı­rı­yor. 2012’den bu ya­na 100 do­lar se­vi­ye­sin­de tu­tu­nan ham pet­rol fi­yat­la­rı­na kar­şın ben­zin ve mo­to­ri­ne cid­di mik­tar­da zam ya­pıl­dı. 2012’de ben­zin 4.31, mo­to­rin­se 3.79 li­ra­dan sa­tı­lı­yor­du. Ham pet­rol va­ril fi­ya­tı sa­bit kal­ma­sı­na rağ­men 2012’den bu ya­na ben­zi­ne yüz­de 17.6, mo­to­ri­ne ise yüz­de 16.6 ora­nın­da zam ya­pıl­dı. Üs­te­lik EPD­K’­nin ta­van fi­yat uy­gu­la­ma­sı ol­ma­say­dı ar­tış çok da­ha faz­la ola­cak­tı.-Oran düştü vergi arttı-

Akar­ya­kıt fi­ya­tın­dan hem ÖTV hem KDV alı­nı­yor. 2001’de lit­re­si 2.30 li­ra­dan sa­tı­lan 95 ok­tan ben­zi­nin yüz­de 74’ü ya­ni 1.71 li­ra­sı ver­giy­di. Ara­dan ge­çen za­man­da akar­ya­kıt­ta­ki ver­gi oran­la­rı dü­şü­rül­dü. Bu­na rağ­men fi­yat­lar­da­ki ar­tış, öde­nen ver­gi­yi yük­sel­ti­yor. Bu­gün 5.07 li­ra­dan sa­tı­lan ben­zin­de­ki ver­gi ora­nı yüz­de 62’ye ka­dar ge­ri­le­di. Fa­kat ben­zin­den alı­nan top­lam ver­gi tam 3.14 li­ra­ya yük­sel­di. Bir baş­ka de­yiş­le 10 yıl için­de ver­gi oran­la­rı 12 pu­an dü­şü­rül­se de, dev­le­tin ka­sa­sı­na lit­re ba­şı­na faz­la­dan 1.43 li­ra gir­me­ye de­vam edi­yor.
-En pahalı Beş ülkeden biri-

Tak­vim­ler 2002’i gös­te­rir­ken 95 ok­tan ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı 1.64 li­ray­dı. O dö­nem­de do­lar ise bu­gü­nün pa­ra­sıy­la 1 li­ra seviyesindeydi. Bu dö­nem­den 2014’e ka­dar ben­zi­ne ge­len zam ora­nı TL bazından yüz­de 210’u bul­du. Bu artış Dolar bazında ise yüzde 129 olarak gerçekleşti. Böylelikle Türkiye benzinin en pahalı olduğu 5 ülke arasına girdi.

-En çok zam motorine-

Bugün bir litre benzin 5.08, motorin ise 4.42 liradan satılıyor. Benzinin fiyatı son 10 yıl baz alındığında ise yüzde 120.4, motorinin litresiyse yüzde 137.6 pahalılaştı. Bir başka değişle, 2005’te 50 litrelik bir depoyu 95 oktan benzinle doldurmanın maliyeti sadece 115 lirayken, bugün itibariyle 253.5 liraya yükseldi. Motorindeyse durum daha da vahim. 2005’te 50 litre motorine sadece 93 lira ödemek yeterliyken bugün itibariyle aynı işlem için tam 221 lira gerekiyor.
Haber okunma sayısı: 937

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


GÜNDEM HABER

TOKİ Süleymanpaşa Konutları teslimata hazır

Tekirdağ Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Sayın Mustafa YEL, TOKİ Süleymanpaşa 408 Konutluk Sosyal Proje

Gönlü Çorlu'daymış

ÇORLU Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıdan sonra Çorlu'da gazetecilere demeç veren Büyükşehir

Süleymanpaşa Kadın Platformu; "HAK" ve "CAN" derdindeyiz

Süleymanpaşa Kadın Platformu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" öncesinde düzenlediği etkinlikte konuşan CHP

Kılıçdaroğlu: "Bütün dokunulmazlıkları kaldıralım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına yaptığı açıklamada: "Dokunulmazlıklar konusunda şunu ifade

CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Deniz Baykal

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal TBMM'de yaptıkları görüşme sonrası

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

TEKİRDAĞ - HAVA DURUMU

TEKIRDAG